Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BYGabriëlle

1. Algemeen:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen BYGabriëlle en haar klanten.
2. Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. BYGabriëlle is een goudsmederij. Als zodanig houdt Gabriëlle Schilder – BYGabriëlle
zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van sieraden doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.
4. Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren welke betrekking hebben tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

2. De totstandkoming van de overeenkomst:
1. De overeenkomst tussen BYGabriëlle en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie afkomstig uit offertes, webbestanden, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van BYGabriëlle, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van BYGabriëlle aan de consument om een aanbod te doen.

3. Vaststelling van de prijs:
1. De tussen BYGabriëlle en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW.
2. Van de tussen BYGabriëlle en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is in de opgestelde offerte. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren.
3. Indien tussen BYGabriëlle en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald sieraad en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat BYGabriëlle overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door BYGabriëlle gemaakte kosten plus 10% van de offerte prijs, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan BYGabriëlle te voldoen.

4. Betalingsverplichtingen:
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door
middel van voorschotbetalingen, geschiedt.
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op het rekeningnummer van BYGabriëlle.
3. Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. BYGabriëlle heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan BYGabriëlle, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan BYGabriëlle de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
4. Indien de overeenkomst tussen BYGabriëlle en de consument betrekking heeft op de reparatie van een sieraad en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, BYGabriëlle een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.
5. BYGabriëlle is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. BYGabriëlle
dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is BYGabriëlle, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

5. Intellectuele eigendommen:
1. De door BYGabriëlle vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van BYGabriëlle, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van BYGabriëlle, niet toegestaan.

6. Leveringsverplichtingen:
1. Levering door BYGabriëlle vindt plaats doordat het sieraad in het bezit wordt gesteld van de consument of het sieraad in de macht van de consument wordt gesteld.
2. Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
3. Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument BYGabriëlle in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.
4. Indien BYGabriëlle niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.
5. BYGabriëlle is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.
6. Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van het sieraad, zal BYGabriëlle gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. BYGabriëlle dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is BYGabriëlle, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

7. Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:
1. Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige sieraden alsmede edelstenen draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde stuk wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van BYGabriëlle kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant BYGabriëlle niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
2. Bij het in bewaring geven van een sieraad BYGabriëlle de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van BYGabriëlle komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending, brand.
3. Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.
4. De eigendom van een door BYGabriëlle te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan BYGabriëlle zijn voldaan.
5. BYGabriëlle zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan BYGabriëlle alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

8. Klachten, gebreken en garantie:
1. De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte of gerepareerde sieraad, te controleren of het sieraad voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan BYGabriëlle mede te delen.
2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van het sieraad, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan BYGabriëlle te worden meegedeeld.
3. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelen bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan BYGabriëlle te worden meegedeeld.
4. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens BYGabriëlle met betrekking tot de betreffende gebreken.
5. De consument dient BYGabriëlle schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij
wenst dat herstel plaatsvindt. Indien BYGabriëlle niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel
van het sieraad is de consument gerechtigd een derde het sieraad te laten herstellen en de kosten daarvan op BYGabriëlle  te verhalen.
6. BYGabriëlle garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het
daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.
7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
· de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
· normale slijtage;
· be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
· de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
· materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
· materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
8. Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BYGabriëlle
demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9. Forumkeuze en rechtskeuze:
1. Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet
bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of
arrondissement waarin het bedrijf van BYGabriëlle zich bevindt.
2. Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.